Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Monday, February 18, 2013

VPS LIVE CHECK

ip: 78.186.200.14
user: user1
pass: 123456
------------------------------
ip: 88.249.217.12
user: user1
pass: 123456
------------------------------
ip: 80.32.210.82
user: server
pass: server
------------------------------
ip: 88.249.217.12
user: test
pass: 123456
------------------------------
ip: 88.249.217.12
user: user1
pass: 123456
------------------------------
ip: 87.117.2.180
user: director
pass: director
------------------------------
ip: 193.252.211.203
user: pascal
pass: pascal
------------------------------
ip: 193.253.58.161
user: test

pass: 1234
------------------------------
ip: 193.253.101.175
userylvie
pass: sylvie

------------------------------
ip: 78.186.239.37
user: user1
pass: 123456